Praktyki Studenckie - Komenda Powiatowa Policji w Żninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki Studenckie

Praktyki Studenckie

Warunki przyjęć na praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji

w Żninie

 

 

1. Wymagane dokumenty.

 

Studenci  zainteresowani odbyciem praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy  dla osób ubiegających się o praktyki studenckie tut. KPP,

- skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,

- program praktyki,

- kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej, (oryginał do wglądu)

- kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- dane personalne i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

- inne dokumenty zgodne z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

2. Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Dokumenty należy składać co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk, pod adresem:

 

 Komenda Powiatowa Policji w Żninie

 ul. Plac Wolności 4

 88-400 Żnin, ul. Plac Wolności 4

 z dopiskiem „ Praktyki”

 

3. Kryteria i termin rozpatrywania wniosków.

 

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone we właściwym terminie tj. co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki jest:

- złożenie wymaganych dokumentów,

- zbieżność programu praktyki z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej,

- możliwość zapewnienia opieki dydaktycznej i merytorycznej nad praktykantem w terminie, realizacji praktyki w komórce organizacyjnej, w której miałby ją odbywać,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- korzystanie z pełni praw publicznych.

Student otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o sposobie rozpatrzenia jego wniosku.

 

4. Przebieg praktyki.

 

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:

- zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,

- zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną w Policji,

- zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,

- odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż..

2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępnione tylko informacje jawne dotyczące danego zagadnienia.

4. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych przeprowadzana jest procedura dotycząca wejścia na teren obiektu Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

5. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje w formie określonej przez uczelnię potwierdzenie jej odbycia.

 

5. Informacje dodatkowe.

 

1. Praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie są nieodpłatne.

2. Komendant Powiatowy Policji w Żninie ma prawo odmówić przyjęcia studenta na praktyki z przyczyn organizacyjnych.

Metryczka

Data publikacji 18.03.2011
Data modyfikacji 11.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Romana Pilachowska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Rajewski Zespół Kadr Szkolenia i Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Rajewski
do góry