Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Żninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 

 

Na podstawie  art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. każdy obywatel Polski ma prawo do składania skarg i wniosków. 
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).
Zgodnie z § 5 wymienionego rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy zobowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania) i dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8  ust. 1 wymienionego rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 
Zgodnie z art. 237 i art. 244 kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:
- bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy,
- posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,
- w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Za datę, od której liczy się powyższy termin, należy uznać datę wpływu skargi lub wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do jej załatwienia.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Data modyfikacji 13.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Rajewski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Rajewski Zespół Ds. Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Rajewski

Nawigacja

do góry